1m3 xăng = bao nhiêu lít?

Thảo luận 1

1m3 thì bằng 1000 lít xăng

Thảo luận 2

Theo hệ thống đó lường SI (System International) thì ước của m3 (Meters khối) trong hệ đơn vị thể tích có giá trị bằng 1000 dm3 (decimeters khối) = 1000 liter = 10^6 cc = 10^6 cm3 (centimeter khối)

Thảo luận 3

1m3=1000 lít

Thảo luận 4

1m3 xăng=1000 lít

Thảo luận 5

1m3 xăng =1000 lit (boi vi 1lit=1dm3 ma 1m=10dm)

Thảo luận 6

Hê! Hê! Dễ quá 1m3 xăng = 1000dm3 xăng = 1lít xăng

Thảo luận 7

1m3=1000dm3=1000litres

Thảo luận 8

1dm3=1lit nen suy ra 1m3=1000l

Trả lời Mai Le , 22:26 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan