Chứng minh Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặc quan trọng của cách mạng Việt Nam?

Trước hết cần giải thích vì sao Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại của CM Việt Nam: Đảng ra đời không phải là ngẫu nhiên đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đảng ra đời chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành thực sự để có thể bước lên vũ đài chính trị nắm giữ vai trò lịch sử của mình là lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời cùng với Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt đã vạch ra đường lối phát triển đúng đắn cho CM Việt Nam, kể từ đây CM Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của một chính đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin, có đường lối CM khoa học sáng tạo... Đảng ra đời góp phần khiến CM Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của CM thế giới. Đặc biệt Đảng ra đời chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối của CM Việt Nam kể từ sau Chiến tranh TG thứ nhất. Đảng ra đời là bước chuẩn bị đầu tiên có ý nghĩa quyết định cho thẳng lợi của CM Việt Nam trong các giai đoạn về sau.
Với những ý nghĩa đó Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) thực sự là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Chính thực tiễn lịch sử đã minh chứng cho điều đó.
Ngay sau khi ra đời Đảng ta đã bắt tay vào cuộc vận động giải phóng dân tộc, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành chuẩn bị chu đáo suốt 15 năm về lực lượng cách mạng, cứ địa cách mạng, tập dượt quần chúng đấu tranh qua các phong trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939, và trực tiếp nhất là trong giai đoạn 1939-1945 cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Đảng ta còn có những nhận định chính xác về thời cơ cách mạng để từ đó khi thời cơ cách mạng đến đã kiên quyết dũng cảm lãnh đạo quần chúng đứng lên tổng khời nghĩa giành chính quyền một cách nhanh chóng ít đổ máu và thắng lợi tương đối chọn vẹn trong cuộc Tổng khời nghĩa tháng Tám 1945 lập ra nước Việt Nam DCCH- nhà nước công-nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Sau khi cách mạng thành công nước ta ở trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Chính trong những khó khăn đó Đảng ta lại càng thể hiện vai trò lãnh đạo tài tình khéo léo của mình. Đảng ta đã lãnh đạo cả nước từng bước giải quyết những khó khăn trước mắt, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, loại gần hết kẻ thù (từ chỗ có 5 kẻ thù ta chỉ còn phải đối mặt với một kẻ thù duy nhất là thực dân Pháp), tạo ra cơ sở để chúng ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2.
Đến ngày kháng chiên toàn quốc bùng nổ (19/12/1946) Đảng ta đã có một đường lối kháng chiến đúng đắn: toàn dân toàn diện trường kì tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. Từ đường lối đúng đắn đó nhân dân ta đã từng bước đánh tan mọi âm mưu chiến tranh của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ. Cuối cùng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và hiệp định Giơnevơ chúng ta đã kết thúc cuộc kháng chiên 9 năm chống Pháp.
Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc nhân dân ta lại tiến hành cuộc kháng chiên chông Mĩ hoàn thành thống nhất nước nhà. Trong cuộc kháng chiến này Đảng ta đã vạch ra đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở song song ở hai miền: miền Bắc tiến hành CM XHCN và trở thành hậu phương lớn cho cuộc kháng chiên còn miền Nam tiếp tục cuộc CM dân tộc dân chủ nhân dân và trở trở thành tiến tuyến có vai trò quyết định trong cuộc kháng chiến. Từ đó nhân dân cả hai miền cùng chung sức đánh bại 4 chiến lược chiến tranh của Mĩ và cuối cùng là thắng lợi của hiệp định Pari (27/1/1973) cùng thắng lợi trong tổng tiến công nổi dậy 1975 đã "đánh cho Mĩ cút" và "đánh cho nguỵ nhào" hoàn thành thống nhất đất nước.
Kể từ sau ngày giành lại độc lập đến nay Đảng ta đã tiếp tục lãnh đạo cả nước ta tiến hành khôi phục kinh tế hồi sinh đất nước cả nước cùng đi lên CNXH. Trong công cuộc đổi mới hiện này nhờ có sự lãnh đạo của Đảng mà chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng góp phần nâng cao địa vị của Việt Nam trên trường quốc tế.
Như vậy có thể kết luận Đảng CS Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quan trọng của CM Việt Nam.
Trả lời Mai Le , 10:57 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan