Trong công tác xây dựng Đảng và Đoàn thanh niên trách nhiệm của người đảng viên là g?

DE NHAT THO TL:
TRONG CONG TAC XAY DUNG DANG CUNG NHU XAY DUNG TRACH NHIEM VA TU CACH CUA NGUOI DANG VIEN THI VIEC DAU TIEN CUA NGUOI DANG VIEN CUNG NHU DOAN THANH NIEN CHUNG TA PHAI KO NGUNG HOC TAP LAO DONG GIUP DO NEU CAO TINH THAN CACH MANG TRONG CUOC SONG HIEN DAI NGAY NAY NHAM TRANH NHUNG TU TUONG TA KHUYNH CUA 1 SO NHUNG CA NHAN CUNG NHU 1 SO NHUNG DOAN VIEN DANG VIEN CO NHUNG BIEU HIEN SAI TRAI NHIN NHAN LECH LAC VE TU TUONG CUA DANG TRONG BOI CANH XA HOI NGAY NAY NHAT LA KHI NHUNG THANH PHAN HAY TO CHUC CONG KHAI TUYEN CHUYEN CHONG PHA BOI NHO NHUNG CHINH SACH RAT DUNG DAN CUA DANG VA NHA NUOC VIEC MOI DOAN VIEN THANH NIEN CA NHAN CHUNG TA THI HOC TAP LAO DONG LA TRACH NHIEM CUNG NHU NGHIA VU DOI VOI XA HOI GIA DINH CUNG NHU MANG NHUNG TRI THUC KINH NGHIEM DEM RA THUC TIEN GIUP CHO CONG CUOC KIEN THIET XAY DUNG NUOC NHA NGAY 1 DI LEN CON DUONG XHCN GIAI DOAN CUOI NGUOI DANG VIEN TOT PHAI BIET DONG GOP NHUNG KINH NGHIEM TRONG CUOC SONG CUA MINH DE DEM RA BAN BAC HOI THAO NHAM LAY Y KIEN DE TU DO CO NHUNG CHU TRUONG CHINH SACH DUNG DAN THUC TIEN NHAM CHO CONG TAC DANG NGAY 1 MANH ME DAY DU THIET THUC TRONG MOI CHUNG TA.DOI VOI VIEC DOAN THANH NIEN TO CHUC NHUNG PHONG TRAO TAP THE NHU UNG HO LU LUT GIUP DO NGUOI NGEO TOI NHUNG THON BAN VUNG XA LA RAT CAN THIE VA QUAN TRONG MUC DICH KO NHUNG LA DE GIUP DO CONG DONG XA HOI MA CON NHAM NANG CAO CONG TAC VA CO DIP DC TIEP XUC DC VA CHAM VOI THUC TIEN NHAM TAO TIEN DE CHO MOI CHUNG TA THEM HIEU BIET VA CO NHUNG KINH NGHIEM TRUONG THANH HON TRONG SINH HOAT DANG DE LY THUYET DC DUA VAO THUC TIEN NHAM CHUNG MINH NHUNG DIEU TRONG LY THUYET KET HOP VOI THUC TIEN.1 DIEU QUAN TRONG NUA CUNG LA NHUNG PHONG CHAO NHU VAY NHAM CHUNG MINH VOI NHUNG NHAN DAN NHUNG NGUOI O VUNG XA DE HO THEM HIEU BIET VE TAM QUAN TRONG CUA DANG TRONG DOI SONG NHAN DAN DU LA NHUNG VUNG XA DEN DAU NHUNG CHI CAN LA NHUNG NGUOI DAN VIET THI TAI NOI DO CO DANG CO CHINH QUYEN DO DAN VA CUA DAN.NOI TOM LAI NGUOI DANG VIEN CUNG NHU NGUOI DOAN VIEN THANHNIEN OI MOI TAY WA E OI +DONG Y LAM BAN A NHA=
Trả lời Vi Du , 13:14 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan