Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu khách quan của lịch sử?

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử, là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng đứng đầu là Đ/C NGuyễn Ái Quốc .
Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng : giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử Việt Nam. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm đã được giải quyết. Từ đây, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, một Đảng Mác-Lênin, với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc phát triển của đất nước.
Trả lời Vi Du , 15:25 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan