So sanh cuoc khoi nghia yen the co dac diem gi khac so voi cac cuoc khoi nghia cung thoi?

cuộc khởi nghĩa diến ra cùng thời là phong trào Cần Vương phải ko e .....nếu ko phải ...thì hok phải câu trả lời của chị rùi nhé ...nếu phải e có thể tham khảo ..câu trả lời của chị
*Giống nhau:
-Đều là phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta.
-Đều có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.
-Đều thất bại
*Khác nhau :
Lãnh đạo:
Phong trào Cần Vương: Văn thân sĩ phu yêu nước dưới ngọn cờ Cần Vương
Phong trào nông dân Yên Thế: Nông dân đứng đầu là Đề Thám
Mục tiêu:
-Phong trào Cần Vương: Chống Pháp giành lại độc lập dân tộc.
-PTND Yên Thế: Mong muốn xây dựng cuộc sống bình quân bình đẳng và sơ khai về kinh tế và xã hội.
-Địa bàn hoạt động:
+Phong trào Cần Vương: Địa bàn hoạt động rộng khắp Bắc Kì và Trung Kì
+Phong trào nông dân Yên Thế: Vùng núi rừng Yên Thế của Bắc Giang.
-Tính chất:
+PT Cần Vương: Là phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến
+Phong trào Yên THế: Là phong trào nông dân mang tính tự phát.
+Phong trào Cần Vương phát triển qua hai giai đoạn và kết thúc sớm hơn PTND Yên Thế
+Phong trào nông dân Yên Thế phát triển qua 3 giai đoạn và kết thúc trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra.
(câu trả lời của chị có thể sai .....)
chúc e học tốt
Trả lời Mai Le , 16:58 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan