Phân tích nhân vật Trương phi trong bài "Hồi Trống Cổ Thành

Trương Phi tự Trương Dực Đức, là Tam Đẹ kết nghĩa của Đại Ca Lưu Bị, Nhị Đệ Quan Quân Trường.
Xuất thân là chủ hàng thịt, chém một phát đúng 1 cân (1 kg) thiếu bù gấp đôi, nên còn gọi là Trương nhất đao.
Tánh tình cương trực, khẳng khái, nóng tính do đó có hiểu lầm trong trích đoạn "Hồi Trống Cổ thành"
Anh em lưu lạc, sau hay tinh Lưu Bị, Quan Vân Trường, hộ tống nhị vị đại tẩu, cáo biệt Tào Tháo lên đường tìm anh...trên đường đi chém 6 tướng của Tào Tháo...
Đén Cổ Thành hay tin Trương Phi chiếm được thành, vội vàng mừng rỡ chạy tới đón, nào ngờ...
Trương phi tức giận, quơ Xà Mâu đâm thẳng vào Quan Công, Quan Công vội vàng đảo người né đường Xà Mâu hiểm ác, lên tiếng hỏi:" Cớ sao nhị đệ lại chóng quên tình nghĩa huynh đệ tại vườn đào?"
Trương Phi hét lớn :" Chính mi mới là kẻ vong ơn, bội nghĩa, tham sang phụ bạc, quên tình huynh đệ, ta liều chết một phen..."
Nhị vị đại tẩu mới lên tiếng :" Tam thúc chớ hồ đồ, trách lầm Nhị thúc.."
Nhị tẩu chớ bênh vực cho hắn, đẻ ta giết hắn rồi đón nhị vị vào thành, hắn đầu hàng Tào Tháo đem quân đến vây bắt ta kìa."
Đằng xa, gió ngựa tung bụi mịt mù, có đám quân của tiến lại gần.
Quan Công lên tiếng :" Để ta lấy đầu tướng Tào cho đệ xem" Trương Phi quát :" Trong ba hồi trống phải lấy được đầu tướng Tào" nói rồi vung tay đánh trống giục liên hồi...
Tiếng trống như khích lệ, thúc giục Quan Công chứng minh tấm lòng trung nghĩa với huynh đệ.
Chưa dứt hồi trống thứ nhất, Quan Công đã lấy được đầu tướng Tào đem đến cho Trương Phi, lúc này anh em mới hiểu nhau, mừng rỡ ôm chầm...
Trả lời Vi Du , 19:04 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan