PHÂN TÍCH ĐOẠN 1,2 CỦA BÀI BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO?

* phần 1:
- Nguyên lí chính nghĩa --> cơ sở chắc chắn
+ Nhân nghĩa là mối quan hệ tốt đẹp của con người dựa trên cơ sở của tình thương và đạo lí.
+ Thể hiện ở yên dân (cuộc sống thanh bình, yên ổn) và từ bạo (tiêu diệt cái ác).
=> Nguyễn Trãi đã xác định đúng đắn nội dung và mục đích của việc nhân nghĩa là yên dân, trừ bạo, chống giặc ngoại xâm.
- Cơ sở của nền độc lập dân tộc.
+ Các từ "đã lâu', "đã chia", "cũng khác", "từ trước" khẳng định sự lâu đời của quốc gia dân tộc.
+ Yếu tố: cương vực lãnh thổ, nền văn hiến lâu đời, phong tục tập quán, lịch sử riêng, triều đại riêng, nhiều anh hùng hào kiệt.
=> Cơ sở chắc chắn, lời phát biểu hoàn chỉnh nhất về nền độc lập của một quốc gia.
+ Từ "xưng đế": đặt thế ngang bằng giữa nước ta với nước Trung Quốc, đồng thời bộc lộ tinh thần tự tôn dân tộc.
KL: Đoạn 1 là những tiền đề chắc chắn và điều kiện tất yếu để ta thắng giặc Minh xâm lược.
* Phần 2:
- Vạch rõ âm mưu xâm lược của nhà Minh.
- Chỉ ra tội ác: nướng dân đên, vùi con đỏ.
--> Diễn đạt giàu hình ảnh, Nguyễn Trãi đã tố cáo tội ác dã mang, mang màu sắc thời trung cổ, hủy hoại sự sống con người.
- Tìm cách vơ vét tài nguyên
- Hủy hoại môi trường sống.
- Hình ảnh những tên giặc xâm lược:
+ Há miệng, nhe răng.
+ Nay xây nhà, mai đắp đất.
--> độc ác, chúng giống như những con quỷ đội lốt người.
- Hình ảnh: + Trúc Nam Sơn không ghi hết tội.
+ Nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
--> Dùng cái vô tận để nói cái vô tận.
--> Nhấn mạnh, tố cáo tội ác hung bạo, đồng thời diễn tả nỗi căm hờn chất chứa của nhân dân ta.
=> Đứng trên lập trường nhân bản để vạch ra tội ác của quân giặc.
Trả lời Mai Le , 10:24 ngày 22/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan