Biểu hiện của lòng yeu nước qua bài bình ngô đại cáo?

Lòng yêu nước qua "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi được thể hiện qua :
1/-Lập trường tư tưởng "nhân nghĩa" là phải "yên dân - trừ bạo"
2/- Ý thức tự cường tự chủ về cương vực lãnh thổ quốc gia, về nền văn hiến, và nhân tài và lịch sử chống ngoại xâm của đất nước
3/- Bản cáo trạng về tội ác của giặc Minh
4/- Chân dung của người lãnh đạo cuộc kháng chiến (yêu nước, căm thù giặc) cùng với những đường lối chiến lược, chiến thuật tài tình (có tầm nhìn xa, trông rộng, biết chiêu hiền đãi sĩ trọng nhân tài, biết đoàn kết toàn dân, biết "thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh, dùng quân mai phục lấy ít địch nhiều", biết "không đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công", biết đường lối ngoại giao để hạn chế binh đao 2 nước " cho nhân dân nghỉ sức",...)
5/- Niềm tự hào về những chiến thắng lẫy lừng của nghĩa quân Lam Sơn qua 2 đợt : Đợt 1- phản công chiếm lại những vùng đất cũ ; đợt 2 : tiến quân ra Bắc bao vây và diệt viện .
6/- Lời tuyên bố đĩnh đạc trang nghiêm về nền độc lập tự do của đất nước .
Trả lời Vi Du , 11:24 ngày 22/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan