Bài tập hóa học về hợp chất của halogen?

Bài 1 : bảo toàn e ta có :
Mn(+4) +2e= Mn(+2)
0,2 mol 0,4 mol
2Cl(-1) -2e =Cl2 (0)
x-----------x
2Br(-1) -2e =Br2 (0)
y-----------y
ta có : x+ y =0,4 ; x/V =0,25 ; y/V=0,15
=> x=0,25V y=0,15V từ đây suy ra
0,25V +0,15V =0,4 >= V=1(lít)
Bài 2
ta có số gam nguyên tử oxi = số gam hỗn hợp Y trừ số gam kim loại
=3,33-2,13=1,2 từ đây suy ra số mol nguyên tử oxi là 0,075mol
Khi cho Y và dd HCl thì ta có :( phản ứng hết)
số mol của H20 = số mol của oxi nguyên tử
mà số mol HCl =2lần số mol của H20 =2 lần số mol của oxi nguyên tử= 0,15
thể tích dd HCl 2M là 0,15/2 = 0,075lít = 75ml
Bài 3 rất đơn giản
vì chỉ có NaCl tác dụg với AgNO3 là ra kết tủa nên bài này bạn tự tính nhé
Bài 4 gọi các kim loại kiềm (nhóm IA ) là A
ta có phản ứng:
A2SO3 +2HCl---->2ACl +H2O +SO2
0,25mol--0,5mol--------------------0,5m…
ta có khối lượng của Cl(-) là 0,5*35,5=17,75g
khối lượng của SO3(2-) là 0,25*80=20g
khối lượng của A bằng hỗn hợp các muối SO3 trừ đi SO3(2-)
= 34,4 - 20 =14,4g
khối lượng của chất rắn thu được = khối lượng của A + khối lượng Cl(-)
=17,75 + 14,4=32,15g
yahoo(ZzdietionalzZ@yahoo.com.vn)
Chúc bạn học tốt :)
Trả lời Mai Le , 08:59 ngày 23/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan