Ai vào giải giúp em mấy bài toán này với?

Câu 1.Bạn tự cân bằng nhá
HCl + Fe203 --> FeCl3 + H20
HCl + Al --> AlCl3 + H20
HCl + Fe --> FeCL2 + H2
Fe3O4 + HCl --> FeCl3 + FeCl2 + H20
FeO + HCl --> FeCl2 + H20
Al(OH)3 + HCl ---> AlCl3 + H20
NaAlO2+ HCl + H20 --> Al(OH)3 + NaCl
HCl + AgNO3 --> AgCl + HNO3
HCl + Ba(OH)2 --> BaCl2 + H20
HCl + Ca(OH)2 --> CaCl2 + H20
HCl + CaCO3 --> CaCl2 + CO2 + H20
đối với H2SO4 loãng
H2SO4 + Al ---> Al2(SO4)3 + H2
H2SO4 + Fe --> FeSO4 + H2
H2SO4 +Fe203 --> Fe2(SO4)3 + H20
H2SO4 + Fe304 --> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H20
H2SO4 + FeO --> FeSO4 + H20
H2SO4 +Al(OH)3 --> AlCl3 H20
NaAlO2+H2SO4+H2O----->Al(OH)3+Na2SO4
AgNO3 + H2SO4 ----> Ag2SO4 + HNO3
rồi mấy cái bạn tự viết nhá
H2SO4 đặc nóng tương tự nhưng
H2SO4 + Al --> Al2(SO4)3 + SO2 + H20 (tùy tỉ lệ mà ra khí gì)
H2SO4 + fe--->tương tự
H2SO4 + Cu --> CuSO + SO2 +H20
H2SO4 + Fe304 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H20
H2SO4 + FeO --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H20
......................................… tự viết
Câu 2
Chắc bạn đang học cấp 2 nên mình sẽ giải theo cách cấp 2 cho bạn
Fe203 +3CO --> 2Fe + 3CO2

Fe0 + CO --> Fe + CO2

Fe..
nCO = 1 mol
theo pt thì nCO = nCO2 = 1
=> mCO = 28g
mCO2=44g
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
m + 28= 16,8 + 44
=> m =32,8
Trả lời Mai Le , 10:38 ngày 23/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan