Giúp mình nhé:sinh 10:so sánh tế bào động vật và tb thực vật.ý nghĩa của sự giống và khác nhau đó(đủ giúp nhe!?

Giống nhau:
- Có nhân chính thức
- Có màng sinh chất
- Có ti thể
- Có mạng lưới nội chất
- Có phức hệ golgi
- Có lisosome
- Có tế bào chất
Ý nghĩa của sự giống nhau: thể hiện động, thực vật là nhóm sinh vật nhân thực, cùng phát sinh trên một cây tiến hóa, phản ánh tính thống trong cấu tạo và chức năng của chúng
Khác nhau;
Tế bào động vật
Ko thành cenlulose -->Cảm ứng nhanh với các kích thích từ môi trường
ko lục lạp --> Hóa dị dưỡng
Chất dự trữ là glicogen -->Sự thích nghi với cấu tạo không có thành tế bào
Có trung tử -->Hình thành thoi vô sắc trong quá trình phân bào một cách nhanh chóng
Phân bào có sao --> Sự thích nghi với cấu tạo không có thành tế bào
Không bào: ít khí có-->Do không cần tạo sức trương, các sinh vật dinh dưỡng bằng cách thực bào mới có ko bào

Tế bào thực vật
Có thành cenlulose bao ngoài màng sinh chất --> Thành tế bào cứng chắc, bảo vệ các bào quan bên trong, phù hợp với lối sống cố định
Có lục lạp --> Quang tự dưỡng
Chất dự trữ là tinh bột --> Sự thích nghi với thành cenlulose
Không có trung tử --> Hình thành thoi vô sắc trong phân bào phải qua nhiều giai đoạn phức tạp
Phân bào ko sao --> Sự thích nghi với thành cenlulose cứng chắc
Hệ không bào phát triển-->Tạo sức trương: hấp thụ nước, muối khoáng, tích độc, sinh trưởng,…

Ý nghĩa của sự khác nhau: thể hiện mức độ tiến hóa riêng của từng giới, phản ánh tính đa dạng trong cấu tạo và chức năng
Trả lời Vi Du , 16:12 ngày 23/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan