So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật?

Tế bào thực vật

- Có vách xenlulo bao ngoài MSC

- Các lỗ C (pits) và sợi liên bào (plasmodesmata) có trong vách tế bào.

- Các phiến mỏng giữa gắn kết vách tế bào của các tế bào cạnh nhau

- Có lục lạp => sống tự dư*ỡng

- Chất dự trữ là tinh bột

- Trung tử không có trong tế bào thực vật bậc cao.
Phân bào không có sao, phân chia
tế bào chất bằng hỡnh thành vách ngang ở trung tâm

- Tế bào tr*ưởng thành th*ường có một không bào lớn ở giữa chứa đầy dịch

- Tế bào chất thư*ờng áp sát thành lớp mỏng vào mép tế bào

- Lyzoxôm thư*ờng không tồn tại

- Nhân tế bào nằm gần với màng tế bào

- Chỉ một số tế bào là có khả năng phân chia

- Lông hoặc roi không có ở TV bậc cao


Tế bào động vật

- Không có vách xenlulo bao ngoài MSC

- Các lỗ (pits) và sợi liên bào (plasmodesmata) không có.

- Các phiến mỏng không có. Các tế bào cạnh nhau gắn kết nhờ dịch gian bào

- Không có lục lạp => sống dị dư*ỡng

- Chất dự trữ* là hạt glicogen

- Có trung tử (centriole). Phân bào có sao và phân chia tế bào chất bằng hình thành eo thắt ngang ở trung tâm

- ít khi có không bào, nếu có thỡ nhỏ và khắp tế bào

-Tế bào chất phân bố khắp tế bào

- Lyzoxôm luôn tồn tại.

- Nhân tế bào nằm bất cứ chổ nào trong tế bào chất, như*ng thư*ờng là giữa tế bào

- Hầu nh* tất cả các tế bào đều có khả năng phân chia

- Thư*ờng có lông hoặc roi
Trả lời Vi Du , 08:42 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan