So sanh giong va khac nhau giua te bao thuc vat va te bao dong vat?

1. Giống nhau : đều có các thành phần :

- Màng nguyên sinh
- Tế bào chất với các bào quan : ti thể, thể Gongi, lưới nội chất, ribosome,...
- Nhân với nhân con và nhiễm sắc thể.

2. Khác nhau :
a. Tế bào thực vật :

- Có lớp màng xenlulozơ bao ngoài màng nguyên sinh nên tế bào thường cứng, rắn.
- Có lạp thể : lục lạp, bột lạp, sắc lạp
- Chỉ thực vật bậc thấp mới có trung thể
- Có không bào trung tâm, kích thước lớn chứa nhiều nước, muối khoáng, chất hữu cơ rất quan trọng trong đời sống của tế bào thực vật.

b. Tế bào động vật :

- Chỉ có lớp màng nguyên sinh nên tế bào thường mềm.
- Không có lạp thể
- Tế bào của các loài động vật đều có trung thể (trừ tế bào thần kinh)
- Có không bào với kích thước nhỏ, không quan trọng.

* Nhận xét :

- Tế bào động vật và tế bào thực vật có những điểm giống nhau trong cấu tạo chung vì chúng đều phải đảm nhận chức phận cơ bản giống nhau. Ngoài ra, thông qua những điểm giống nhau đó chứng tỏ giới động vật và giới thực vật có chung một nguồn gốc.

- Sự khác nhau trong hoạt động sống của động vật và thực vật đã dẫn đến sự sai khác trong cấu trúc của tế bào động vật so với tế bào thực vật. Mặt khác, nó cũng phản ánh kết quả của hai hướng tiến hóa từ một nguồn gốc chung : hướng tự dưỡng tạo ra thực vật và hướng dị dưỡng tạo ra động vật.

Vài ý chia sẻ cùng Bạn.

Chúc Bạn may mắn !
Trả lời Mai Le , 11:17 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan