Chương trình Ngữ văn 7

Phân phối Chương trình Ngữ văn 7
 LỚP 7
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần 1:
Tiết 1: Cổng trường mở ra; Tiết 2: Mẹ tôi; Tiết 3: Từ ghép; Tiết 4: Liên kết trong văn bản.
Tuần 2
Tiết 5,6 : Cuộc chia tay của những con búp bê;
Tiết 7: Bố cục trong văn bản;
Tiết 8: Mạch lạc trong văn bản.
Tuần 3
Tiết 9 :Những câu hát về tình cảm gia đình(chỉ dạy bài ca dao 1và 4 )
Tiết 10: Những câu hát về tình yêu quê hương,
đất nước, con người (chỉ dạy bài ca dao 1 và 4 )
Tiết 11: Từ láy;
Tiết 12: Quá trình tạo lập văn bản;
Viết bài Tập làm văn số 1 học sinh làm ở nhà.
Tuần 4
Tiết 13: Những câu hát than thân (chỉ dạy bài ca dao 2 và 3 )
Tiết 14: Những câu hát châm biếm ( chỉ dạy bài ca dao 1 và 2 )
Tiết 15: Đại từ;
Tiết 16: Luyện tập tạo lập văn bản.
Tuần 5
Tiết 17: Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh;
Tiết 18: Từ Hán Việt;
Tiết 19: Trả bài Tập làm văn số 1;
Tiết 20: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.
Tuần 6
Tiết 21: Hướng dẫn đọc thêm Côn Sơn ca;
Tự học có hướng dẫn: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra;
Tiết 22: Từ Hán Việt (tiếp);
Tiết 23: Đặc điểm văn bản biểu cảm;
Tiết 24: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn
biểu cảm.
Tuần 7
Tiết 25: Bánh trôi nước;
Tiết 26: Hướng dẫn đọc thêm: Sau phút chia li;
Kiểm tra 15 phút môn văn
Tiết 27: Quan hệ từ;
Tiết 28: Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm.
Tuần 8
Tiết 29: Qua đèo Ngang;
Tiết 30: Bạn đến chơi nhà;
Tiết 31,32:Viết bài Tập làm văn số 2.
Tuần 9
Tiết 33 : Chữa lỗi về quan hệ từ;
Tiết 34: Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư;
Tiết 35: Từ đồng nghĩa;
Tiết 36: Cách lập ý của bài văn biểu cảm.
Tuần 10
Tiết 37: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
(Tĩnh dạ tứ);
Tiết 38: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê(Hồi hương ngẫu thư);
Tiết 39: Từ trái nghĩa;Kiểm tra 15 phút môn Tiếng việt
Tiết 40: Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật,
con người.
Tuần 11
Tiết 41: Hướng dẫn đọc thêm:Bài ca nhà tranh bị gió thu phá;
Tiết 42: Kiểm tra Văn;
Tiết 43: Từ đồng âm;
Tiết 44: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn
biểu cảm.
Tuần 12
Tiết 45: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng;
Tiết 46: Kiểm tra Tiếng Việt;
Tiết 47: Trả bài Tập làm văn số 2;
Tiết 48: Thành ngữ.
Tuần 13
Tiết 49 Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra
Tiếng Việt;
Tiết 50: Cách làm bài văn biểu cảm về tác
phẩm văn học;
Tiết 51,52: Viết bài Tập làm văn số 3.
Tuần 14
Tiết 53,54 : Tiếng gà trưa;
Tiết 55: Điệp ngữ;
Tiết 56: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.
Tuần 15
Tiết 57 : Một thứ quà của lúa non: Cốm;
Tiết 58: Trả bài Tập làm văn số 3;
Tiết 59: Chơi chữ;
Tiết 60: Làm thơ lục bát.
Tuần 16
Tiết 61: Chuẩn mực sử dụng từ;
Tiết 62: Ôn tập văn bản biểu cảm;
Tiết 63: Mùa xuân của tôi.
Tuần 17
Tiết 64:Luyện tập sử dụng từ;
Tiết 65: Ôn tập tác phẩm trữ tình.
Tiết 66: Ôn tập Tiếng Việt
Tuần 18
Tiết 67: Ôn tập Tiếng Việt
Tiết 68,69: Kiểm tra học kì I;
Tuần 19
Tiết 70: Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu;Kiểm tra 15 phút môn văn
Tiết 71: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.
Tiết 72: Trả bài kiểm tra kì I.
 
HỌC KÌ II
Tuần 20
Tiết 73, 74: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động
sản xuất;
Tiết 75: Chương trình địa phương phần Văn và
Tập làm văn;
Tiết 76: Tìm hiểu chung về văn nghị luận.
Tuần 21
Tiết 77: Tục ngữ về con người và xã hội;
Tiết 78: Rút gọn câu.
Tiết 79: Đặc điểm của văn bản nghị luận;
Tiết 80: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận;
Tuần 22
Tiết 81: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
Tiết 82: Câu đặc biệt;
Tiết 83: Tự học có hướng dẫn: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Tiết 84: Luyện tập về phương pháp lập luận
trong văn nghị luận.
Tuần 23
Tiết 85: Hướng dẫn đọc thêm Sự giàu đẹp của tiếng Việt;Kiểm tra 15 phút môn văn
Tiết 86: Thêm trạng ngữ cho câu;
Tiết 87:Tìm hiểu chung về phép lập luận
chứng minh.
Tiết 88 : Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp);
Tuần 24
Tiết 89: Kiểm tra Tiếng Việt;
Tiết 90: Cách làm bài văn lập luận chứng minh;
Tiết 91,92 : Đức tính giản dị của Bác Hồ;
Tuần 25
Tiết 93: Luyện tập lập luận chứng minh.
Tiết 94: Chuyển đổi câu chủ động thành câu
bị động;
Tiết 95,96: Viết bài Tập làm văn số 5 tại lớp
Tuần 26
Tiết 97 : Ý nghĩa văn chương;
Tiết 98: Kiểm tra Văn;
Tiết 99: Chuyển đổi câu chủ động thành câu
bị động (tiếp); Kiểm tra 15 phút môn Tiếng việt
Tiết 100: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh.
Tuần 27
Tiết 101: Ôn tập văn nghị luận;
Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu;
Tiết 103: Trả bài Tập làm văn số 5, trả bài kiểm
tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn;
Tiết 104: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích.
Tuần 28
Tiết 105,106: Sống chết mặc bay;
Tiết 107: Cách làm bài văn lập luận giải thích;
Tiết 108: Luyện tập lập luận giải thích;
Viết bài Tập làm văn số 6 học sinh làm ở nhà.
Tuần 29
Tiết 109:Hương dẫn đọc thêm Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu; Kiểm tra 15 phút môn văn
Tiết 110: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp);
Tiết 111: Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề.
Tiết 112: Liệt kê;
Tuần 30
Tiết 113,114: Ca Huế trên sông Hương;
Tiết 115: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính;
Tiết 116: Trả bài Tập làm văn số 6.
Tuần 31
Tiết 117 Hướng dẫn đọc thêm: Quan Âm Thị Kính;
Tíêt 118: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy;
Tiết 119: Văn bản đề nghị.
Tiết 120: Dấu gạch ngang;
Tuần 32
Tiết 121,122: Ôn tập Văn học;
Tiết 123: Ôn tập Tiếng Việt;
Tiết 124: Văn bản báo cáo.
Tuần 33
Tiết 125,126: Luyện tập làm văn bản đề nghị
và báo cáo;
Tiết 127, 128: Ôn tập Tập làm văn.
Tuần 34
Tiết 129,130: Ôn tập Tiếng Việt (tiếp);
Tiết 131: Hướng dẫn làm bài kiểm tra;
Tuần 35
 
Tiết 132: Chương trình địa phương phần Văn và TLV
Tiết 133, 134: Hoạt động Ngữ văn.
Tuần 36
Tiết 135,136: Kiểm tra học kì II.
Tiết 137: Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp);
Tuần 37
Tiết 138: Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp);
Tiết 139: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;
Tiết 140: Trả bài kiểm tra học kì II.
Trả lời Mai Le , 20:25 ngày 13/01/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan