Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.

Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.

I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI . 19-5-1941.1. Hòan cảnh


+ Thế giới :Phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô, Nhật chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương


+Trong nước :nhân dân chịu 2 tầng áp bức Nhật – Pháp .


Trước tình hình khẩn trương , Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập Hội Nghị Trung ương Đảng lần thứ Tám từ 10 đến 19-5-1941 tại Pác Bó ( Cao Bằng ) .


Hội nghị có những nhận định và chủ trương như sau :


* Nhiệm vụ hàng đầu giải phóng dân tộc khỏi ách Pháp –Nhật


* Tạm gác khẩu hiệu :”tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày “ thay bằng khẩu hiệu : tịch thu ruộng đất của đế quốc , Việt gian chia cho dân cày “; giảm tô , chia lại ruộng công .

* Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh ( Việt Minh ) 19-5-1941 bao gồm các tổ chức quần chúng lấy tên là Hội Cứu quốc … Nguyễn Ái Quốc kêu gọi đồng bào cả nước chống Nhật


2. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh từ tháng 6-1941 đến 3-1945.


a. Xây dựng lực lượng cách mạng tiến tới vũ trang khởi nghĩa :


-Ở căn cứ Bắc Sơn – Vũ Nhai : thống nhất các đội du kích thành Cứu Quốc Quân và phát động chiến tranh du kích , sau đó phân tán nhỏ để gây cơ sở trong quần chúng tại Thái Nguyên , Tuyên Quang , Lạng Sơn .


-Ở căn cứ Cao Bằng là nơi tiến hành xây dựng các Hội Cứu Quốc sớm nhất .Đến năm 1942 . Khắp 9 châu đều có Hội Cứu Quốc . Ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc -Lạng đã được thành lập. Năm 1943 , đã có 19 ban xung phong “Nam tiến” để liên lạc với căn cư địa Bắc Sơn – Vũ Nhai và phát triển lực lượng cách mạng xuống các tỉnh miền xuôi .


-Ở các nơi khác :Đảng tranh thủ tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào mặt trận cứu nước . Báo chí của Đảng phát triển phong phú

Ðính Kèm 11898b.Tiến lên vũ trang tranh đấu :


- 7-5-1944 , Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa


- Theo chỉ thị của Bác Hồ , ngày 22-12-1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập , 2 ngày sau đội đã hạ đồn Phay Khắt – Nà Ngần ; quần chúng phấn khởi , quân địch hoang mang .
Ðính Kèm 11899


- Như vậy đã củng cố và mở rộng căn cứ Cao –Bắc- Lạng


- 5-1945 hai đội Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân hợp nhất thành Việt Nam Giải phóng quân .
Ðính Kèm 11897II.Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.1. Nhật đảo chính Pháp 9-3-1945.

-Đầu 1945 chiến tranh thế giới sắp kết thúc , phát xít Đức bị quét khỏi Liên Xô , nước Pháp được giải phóng .Phát xít Nhật bị tấn công dồn dập ở Châu Á- Thái Bình Dương


-Nhân cơ hội đó thực dân Pháp ở Đông Dương ngóc đầu dậy . Mâu thuẫn Pháp-Nhật ở Đông Dương trở nên gay gắt .


-Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam , đưa Trần Trọng Kim lập chính phủ bù nhìn . Tối cao cố vấn Nhật nắm toàn bộ quyền lực .Nhằm độc chiếm Đông Dương.


2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.


a Chỉ thị của Đảng :


Ban thường vụ Trung Ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành đông của chúng ta” , xác định kẻ thù chính là phát xít Nhật .Đảng quyết định phát động cao trào kháng Nhật , cứu nước làm tiền đề cho cuộc khởi nghĩa .b. Khởi nghĩa từng phần :


-Từ giữa tháng 3-1945 , cách mạng chuyển sang cao trào đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang , tiến hành chiến tranh du kích cục bộ , khởi nghĩa từng phần , giành chính quyền từng bộ phận .


- Ở Cao –Bắc – Lạng , Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu Quốc Quân giải phóng hàng loạt các châu, xã ,tổng , thành lập chính quyền nhân dân .


- Ở Quảng Ngãi , tù chính trị nhà lao Ba tơ nội dậy thành lập chính quyền CM, tổ chức du kích Ba Tơ .

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: doi_du_kich_ba_to_500.jpg
Lần xem: 228
Kích thước: 71.5 KB

Đội du kich Ba tơ

- Phong trào quần chúng lên cao khắp trong nước đấu tranh với khẩu hiệu “phá kho thóc , giải quyết nạn đói”.Nhiều cuộc đánh chiếm kho thóc biến thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt Minh .


- Hội nghị quân sự Bắc Kỳ ( 4-1945) quyết định thành lập Việt Nam giải phóng quân , mở trường đào tạo cán bộ , xây dựng căn cứ , Uy Ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ cũng được thành lập .

- Khu giải phóng Việt Bắc ra đời ( 4-6-1945) ,Ủy ban lâm thời khu giải phóng lâm thời được thành lập . Khu giải phóng là căn cứ địa của cả nước , là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam mới . Không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước
View more random threads:
 • Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG...
 • LỊCH SỬ 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG...
 • Lịch Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC...
 • Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .
 • Lịch Sử 9-Bài 24.CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY...
 • Kiểm tra 1 tiết lịch sử 9
 • Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 cấp Huyện 2010
 • Sử 9- 28:xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc...
 • Lịch Sử lớp 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.
 • Sử 9 -Bài 9:NHẬT BẢN .
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net. Câu 1: Đảng cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy phong trào cách mạng tiến tới ?

Để đẩy phong trào cách mạng tiến tới, Đảng cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu sau:

* Chủ trương:

Ngay khi tiếng sung đảo chính của Nhật vừa nổ, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị mở rộng. Hội nghị đã ra chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt Đông Dương lúc này là phát xít Nhật. Hội nghị quyết định phát động một cao trào “Kháng Nhật, cứu nước” mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa.
Giữa lúc cao trào kháng Nhật, cứu nước đang cuồn cuộn dâng lên thì ngày 15-4-1945 Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì họp ở Hiệp Hòa (Bắc Giang). Hội nghị quyết định thống nhất các lực lượng vũ trangthành lập Việt Nam giải phóng quân; phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang; mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị; đề ra nhiệm vụ cần kíp là phải tích cực phát triển chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị tổng khởi nghĩa cho kịp thời.
Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập, có nhiệm vụ chỉ huy các chiến khu miền Bắc và giúp đõ toàn quốc về mặt quân sự. Tiếp đó, Khu giải phóng Việt Bắc ra đời (4-6-1945) bao gồm hầu hết các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, hà Giang, Thái Nguyên và một số vùng lân cận thuộc các tỉnh miền trung du (Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên). Ủy ban lâm thời khu giải phóng đã thi hành 10 chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân.

* Phong trào quần chúng trong cả nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ ở cả nông thôn và thành thị thì nạn đói diễn ra nghiêm trọng hơn ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” được kịp thời đưa ra đã dấy lên phong trào đánh chiếm kho thóc của Nhật để chia cho dân nghèo. Một bầu không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước, báo trước giờ hành động sắp tới.

Câu 2: Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước ?

Mặt trận Việt Minh ra đời ngày 19-5-1941. Chỉ sau một thời gian ngắn, tổ chức này đã có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân.

- Lực lượng chính trị:

+ Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước, mạnh nhất là ở Cao Bằng. Đến ănm 1942 khắp chin châu của Cao Bằng đều có Hội cứu quốc. Các ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng được thành lập. Năm 1943, Ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng lập 19 ban xung phong “Nam tiến” để liên lạc với Căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai và phát triển lực lượng cách mạng xuống các tỉnh miền xuôi.
+ Tập hợp các tầng lớp nhân dân khác như sinh viên, học sinh, trí thức, tư sản dân tộc vào mặt trận cứu nước.

- Lực lượng vũ trang:

+ Đội du kích Bắc Sơn phát triển lên thành Cứu quốc quân tiến hành công tác vũ trang tuyên truyền gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.
+ Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Vừa thành lập, đội đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng).
Tất cả những thay đổi trên cho thấy Mặt trận Việt Mỉnha đời đã tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc dẩy cao trào kháng Nhật cứu nước phát triển mạnh mẽ. Nguồn: http://diendankienthuc.net.
Trả lời Son Dong , 19:01 ngày 16/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan