Lịch sử 7 - Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Lịch sử 7 - Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Sử 7 - Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV


Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH Ở ĐẦU THẾ KỶ XV

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
-Tháng 11- 1406 Trương Phụ chỉ huy 20 vạn quân Minh và hàng vạn dân phu chia làm 2 cánh sang xâm lược nước ta.
-Bị đánh bại ở Lạng Sơn, Hồ Quý Ly lui về phóng ngự ở thành Đa Bang(Hà Tây), rồi lại lui về cố thủ ở thành Tây Đô ( Vĩnh Lộc- Thanh Hóa) và bị quân Minh bắt vào cuối tháng 6-1907 ở Hà Tĩnh.
-Kháng chiến của nhà Hồ thất bại do đường lối sai lầm, không dựa vào dân, làm mất lòng dân, chiến đấu đơn độc .

2. Chính sách cai trị của nhà Minh
-Nhà Minh xóa bỏ quốc hiệu nước ta , đổi nước ta thành quận Giao Chỉ
-Thi hành chính sách đồng hóa , ngu dân , bóc lột tàn bạo .
-Tăng thuế , bắt người đem về Trung Quốc
-Thiêu hủy sách vở , bắt ta bỏ phong tục tập quán .
-Chế độ thống trị của nhà Minh tàn bạo , đất nước bị tàn phá , nhân dân lầm than

3 .Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần
a. Khởi nghĩa của Trần Ngỗi (1407- 1409 ):
-Tháng 10- 1407 ,Trần Ngỗi xưng là hòang đế Giản Định, lập căn cứ ở Nghệ An ( 1408) ; được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng , và thắng trận Bô cô ( Nam Định ).
-Nội bộ nghĩa quân nghi ngờ giết hại lẫn nhau , khởi nghĩa tan rã .
-1409 Trần Ngỗi bị giặc bắt đưa về Trung Quốc .

b. Khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng (1409 –1414) :(Trùng Quang chống quân Ngô)
-Trần Quý Khóang là cháu vua Trần Nghệ Tông được Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị phò tá .
-Trần Quý Khóang lên ngôi vua , hiệu là Trùng Quang .Cuộc khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hóa đến Quảng Nam .
-Năm 1411 quân Minh xin thêm viện binh tấn công Thanh Hóa , nghĩa quân rút vào Thuận Hóa .
-Năm 1413 quân Minh đánh Thuận Hóa , khởi nghĩa thất bại .
Nguyên nhân : do ách thống trị tàn bạo của quân Minh .
Đặc điểm : nổ ra sớm , liên tục mạnh mẽ .
Thất bại do : thiếu sự phối hợp, thiếu liên kết , nội bộ mâu thuẫn .

* Sự khác nhau giữa cách đánh của nhà Trần chống quân Nguyên và nhà Hồ chống quân Minh :
-Nhà Trần :dựa vào nhân dân, “lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh”; “đoản binh thắng trường trận”, vừa đánh cản giặc, vứa rút lui để bảo tòan lực lượng , buộc giặc phải đánh theo cách đánh của ta
-Nhà Hồ : không dựa vào dân, không đòan kết được tòan dân, chiến đấu đơn độc .


ST
View more random threads:
 • Lịch sử 7 - Bài 12: Đời sống kinh tế văn hoá thời...
 • Lịch sử 7 - Bài 7: Những nét chung về xã hội...
 • Lịch sử 7 - Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây...
 • Lịch sử 7 - Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân...
 • Thế nào là lãnh địa phong kiến
 • Lịch sử 7 - Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
 • Kiểm tra học kỳ I Lịch sử 7
 • Đề kiểm tra 15 phút lịch sử lớp 7
 • Lịch sử 7 - Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ...
 • Lịch sử 7 - Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông...
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net.
BÀI TẬP THỰC HÀNH

ĐỀ SỐ 1

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Thời gian quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là:
A. Tháng 12 năm 1406
B. Tháng 11 năm 1406
C. Tháng 10 năm 1406
D. Tháng 11 năm 1407

Câu 2. Tên tướng cầm đầu quân Minh xâm lược nước ta là:
A. Tướng Trương Phụ
B. Tướng Vương Thông
C. Tướng Liễu Thăng
D. Tướng Mộc Thạnh

Câu 3. Vùng Hồ Quý Ly đã chọn làm trung tâm phòng ngự chống lại quân Minh là:
A. Đa Bang (Ba Vì, Hà Tây)
B. Đông Đô (Thăng Long)
C. Sông Nhị (sông Hồng)
D. Tây Đô (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa)

Câu 4. Hồ Quý Ly thất bại, bị quân Minh bắt vào thời gian nào? ở đâu?
A. Tháng 4 – 1407. Ở Tây Đô
B. Tháng 6 – 1408. Ở Hà Tĩnh
C. Tháng 6 – 1407. Ở Thăng Long
D. Tháng 6 – 1407. Ở Hà Tĩnh

Câu 5. Nhà Minh đã bỏ Quốc hiệu của nước ta thành quận của Trung Quốc được gọi là:
A. Quận Cửu Châu
B. Quận Nhật Nam
C. Quận Giao Chỉ
D. Quận Hợp Phố

Câu 6. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh đối với nhân dân ta đó là:
A. Đặt hàng trăm thứ thuế
B. Bắt phụ nữa, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì
C. Cưỡng bức tàn sát, bắt nhân dân ta bỏ phong tục tập quán cũ của mình
D. Tất cả ý trên

Câu 7. Tố cáo tội ác của quân xâm lược Minh có câu:
“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội/
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”
Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào?
A. Nguyễn Trãi – “Phủ núi Chí Linh”
B. Trần Hưng Đạo – “Hịch tướng sĩ”
C. Nguyễn Trãi – “Bình Ngô đại cáo”
D. Lễ Văn Hưu – “Đại Việt sử kí toàn thư”

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của Phạm Ngọc diễn ra ở:
A. Quảng Ninh
B. Đông Triều
C. Bắc Giang
D. Đồ Sơn (Hải Phòng)

Câu 9. Khởi nghĩa của Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh ở:
A. Bến Bô Cô (Nam Định)
B. Đồ Sơn (Hải Phòng)
C. Hóa Châu (Thừa Thiên Huế)
D. Yên Mô (Ninh Bình)

Câu 10. Khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng diễn ra trong khoảng thời gian:
A. Từ 1407 – 1408
B. Từ 1408 – 1409
C. 1409 – 1414
D. 1410 – 1415


ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)


Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Giản Định hoàng đế có hai vị tướng tài, họ là:
A. Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân
B. Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Dị
C. Đặng Tất, Đặng Dung
D. Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cảnh Dị

Câu 2. Hai vị tướng tài của Trùng Quang đế (hiệu của Trần Quý Khoáng) là:
A. Đặng Tất, Nguyễn Chân Cảnh
B. Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị
C. Đặng Tất, Đặng Dung
D. Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Dị

Câu 3. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV:
A. Do chính sách thống trị và bóc lộ tàn bạo của quân Minh
B. Do chính sách phù Trần diệt Hồ của một số quan lại trong triều
C. Nhà Minh đồng hóa dân tộc ta
D. Nhà Minh bắt nhân dân ta theo phong tục của Trung Quốc

Câu 4. Đặc điểm cơ bản của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV
A. Nổ ra sớm, mãnh mẽ, liên tục, phối hợp chặt chẽ
B. Nổ ra sớm, khá liên tục, mạnh mẽ nhưng thiếu sự phối hợp
C. Nổ ra muộn, nhưng phát triển mạnh mẽ
D. Nổ ra muộn, nhưng phát triển liên tục, phối hợp chặt chẽ

Câu 5. Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bạo của:

A. Quân xâm lược Thanh
B. Quân xâm lược Minh
C. Quân xâm lược Xiêm
D. Quân xâm lược Tống

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 6. Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?ĐỀ SỐ 3

Câu 1. (6 điểm) Em hãy nhận xét chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.
Câu 2. (4 điểm) Nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh?


Đáp ánNguồn: http://diendankienthuc.net.
 • Share
  • Share this post on
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Twitter
Trả lời Dong Son , 19:56 ngày 16/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan