Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O (AB

Thảo luận 1

.a) Xét tam giác MAB và tam giác MCA gMAB=gACB(góc cùng chắn cungAC) gAMB=gAMC (góc chung) => tam giác MAB đồng dạng vớI tam giác MCA =>MA/MC=MB/MA Suy ra: MA2=MB.MC .b) gMAB=gACB (CM trên) +MA//DE =>gMAB=gAED (so le trong) =>vì gBED+gAED=2v hay gBED+gACB=2v (hai góc đốI diện) suy ra: tứ giác BEDECnộI tiếp ĐT tâm O' +Vì ĐT(O') đi qua điểm B,D,C và gBDC=1v suy ra: BC là đường kính ĐT(O') và O'B=O'C c) Có thể câu hỏi của bạn là: đt OO' cắt ĐT(O) tại N và chứng minh AN là phân giác BAC +vì O'B=O'C=> OO' vuông góc với BC Hay ON vuông góc với BC =>cung NB=cungNC =>gBAN=gCAN Hay AN là phân giác của góc BAC.

Trả lời Vi Du , 08:32 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan