1 micromet bằng bao nhiêu mét?

Thảo luận 1

1μm = 1/1.000.000 m = 0,000.001 m

Thảo luận 2

1 micromet = 10^-6m

Thảo luận 3

1 phần triệu mét

Thảo luận 4

1 m =10^6 micromet! Hay 1 micromet = 10^-6m= 0.000001m

Thảo luận 5

Một micrômét (viết tắt là µm) là một khoảng cách bằng một phần triệu mét. Chữ micrô (hoặc trong viết tắt là µ) viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này được chia cho 1000 000 lần đó là 1 trong những tiền tố SI bạn xem thêm ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%B… have a nice day!

Thảo luận 6

Lấy một cái thước dài 1 micro mét mà đo củ chuối à!

Thảo luận 7

1micromet = 10^-6 m 1nm = 10^-9 m 1pm = 10^-12 m

Thảo luận 8

1 phần triệu met

Thảo luận 9

1 micromet = 10^-6m= 0.000001m

Thảo luận 10

1 micỏmet bằng 10 mũ trừ 6 mét.hết

Trả lời Mai Le , 10:40 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan