Tục ngữ ca dao về con trâu việt nam?

Thảo luận 1

Trâu ơi ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng trâu cày mình trâu Cái cày vốn nghiệp con trâu Ta còn bận nhậu còn lâu mới cày!!!

Thảo luận 2

1-trâu cày ngựa cởi. 2-trâu ơi ta bảo trâu này trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công.

Thảo luận 3

con trâu là đầu cơ nghiệp

Thảo luận 4

Đầu trâu mặt ngựa

Thảo luận 5

-Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc. - Cày chạm vó, bừa mó khéo, Chín gang trâu cười, mười gang trâu khóc. - Tha cày cuốc góc, nghỉ nhọc chăn trâu. -Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà, Trong ba việc ấy thật là khó thay. - Trâu thịt thì gầy, trâu cày thì béo. - Muốn giàu nuôi trâu lái, muốn lụn bại nuôi bồ câu. -Trâu gầy cũng tầy bò giống Trâu he cũng bằng bò khỏe. -Trâu dắt ra, bò dắt vào. -Ăn thịt trâu không tỏi như ăn gỏi không rau mơ. -Mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi. -Trâu có đàn, bò có lũ. - Mua trâu xem sừng, mua chó xem chân. - Trâu buộc thì ghét trâu ăn, Quan võ thì ghét quan văn dài quần. -Trâu lành không ai mừng cả, trâu ngã lắm kẻ cầm dao. -Trâu trắng đi đến đâu, mất mùa đến đấy. Và đây là một bài đồng dao: GỌI NGHÉ Nghé hành, nghé hẹ, Nghé chẳng theo mẹ, Thì nghé theo đàn, Nghé chớ đi càn, Kẻ gian nó bắt, Nó cắt mất tai, Nó nhai mất đầu, Còn đâu mà theo mẹ. Nghé ơ ... hò ... nghé ơ ... ơ.

Thảo luận 6

Dan gay tai trau.

Trả lời Vi Du , 09:05 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan