Đòi quà kiểu Kim Tan - Cười đau cả ruột Đòi quà kiểu Kim Tan - Cười đau cả ruột
7/10 1989 bài đánh giá